Polityka prywatności i bezpieczeństwa - Sklep Markowe Dywany

polityka prywatności kupna dywanu

Towary oferowane przez kupdywan.pl są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Naszą politykę w tym zakresie określa siedem filarów:

  1. Poufność danych Klienta.
  2. Zabezpieczenie konta hasłem.
  3. Polityka plików "cookies".
  4. Tworzona cyklicznie kopia bezpieczeństwa (tzw. backup).
  5. Zabezpieczenia certyfikatem bezpieczeństwa SSL
  6. Ochrona antywirusowa.
  7. Autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP).

Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest kupdywan.pl  z siedzibą w Radomiu pod adresem ul. Gródecka 1/4 , 26-600 Radom, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców wpis do ewidencji nr 159/1996 UM w Radomiu, NIP 948-145-41-55 , REGON 670668733

Dane osobowe przetwarzane są przez sklep w celu świadczenia Usług, obsługi procesu Rejestracji oraz w celu zawarcia i wykonywania umów oraz Usługi i obsługi reklamacji.

Dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego mogą być przetwarzane przez inne podmioty, w tym przewoźnicy w celu i w zakresie koniecznym od prawidłowego i należytego wykonania Usług. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Sklepu.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
• Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
• Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. ( np. w celu wystawiania i przechowywania faktur);
• Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który stanowi, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Okres przechowywania danych osobowych

Kupdywan.pl przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora 

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych;
• żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, bądź uległy zmianie;
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
• żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - czyli do usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które przekazaliście nam Państwo lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy dane przekazać;
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych, a po zmianie ustawodawstwa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: sklep@kupdywan.pl, bądź kontakt pisemny za pomocą tradycyjnej poczty 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Rejestrując konto lub składając zamówienie w sklepie internetowym kupdywan.pl możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. Nasz sklep używa ich wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Użytkownicy kont mogą być natomiast umieszczeni na naszej liście referencyjnej, o ile nie wyrażą sprzeciwu.

Na żądanie uprawnionych organów (prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

Sklep kupdywan.pl automatycznie pobiera dane techniczne Klienta, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dodatkowo sklep może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji Klienta za pomocą. 

Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła.

Certyfikat SSL

Sklep kupdywan.pl zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy:
1) w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:
a)korzystanie przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi

  • Szyfrowanie 128/256 bit

Bezpieczeństwo SSL Kupdywan.pl

Sklep kupDywan.pl Bezpieczny SSL

Certyfikat SSL to szyfrowana komunikacja między stroną internetową a użytkownikiem z niej korzystającym.
SSL zapewnia, że cała komunikacja pomiędzy serwerem a użytkownikiem (np. za pomocą przeglądarki internetowej) jest szyfrowana, co uniemożliwia stronom pośredniczącym w wymianie ruchu, np. dostawcom usług internetowych czy punktom dostępu WI-FI, podsłuchiwanie, przechwytywanie lub wpływanie na czynności związane z operacjami na stronie. Certyfikat ssl daje zatem pełne bezpieczeństwo komunikacji, a dodatkowo, w zależności od wystawcy certyfikatu, daje gwarancję pienieżną potwierdzająca najwyższy standard bezpieczeństwa.